EU-CAP Network Cross-visit en Toscana

ENGLISH BELOW

[GAL]

A semana pasada, tres representantes de Terractiva puidemos desfrutar de dous intensos días de traballo a nivel internacional e é que… marchamos á Toscana!

Grazas á organización da primeira cross-visit (visita cruzada) organizada pola EIP-Agri focalizada na valorización da produción ecolóxica e a optimización das canles curtas de comercialización, puidemos compartir o noso traballo e coñecer múltiples grupos operativos pertencentes a outras rexións europeas.

O obxectivo desta iniciativa é poñer en común diferentes enfoques para unha mesma fin e potenciar a colaboración entre proxectos, podendo incluso elevar os grupos operativos ao nivel internacional.

En total celebráronse dúas visitas cruzadas, ambas en Italia, unha delas sobre Agricultura ecolóxica e a optimización das canles de valor na Toscana e outra sobre alternativa no manexo circular e ecolóxico do solo na rexión Basilicata.

Con estas xornadas preténdese fomentar o intercambio de traballo e coñecementos innovadores a través de grupos multiactor; compartir as experiencias e retos aos que se teñen enfrentado e as solución que se están aplicando; intercambiar resultados e ferramentas útiles froito do traballo dos distintos grupos; e incluso crear oportunidades de traballo conxunto no futuro.

Podedes consultar máis información na páxina web da EU CAP Network, e incluso apuntarvos á súa newsletter para non perder ninguna destas convocatorias.

No noso caso puidemos compartir a nosa traxectoria e obxectivos con grupos operativos centrados na valorización dos produtos ecolóxicos e da súa cadea de comercialización. En Terractiva somos conscientes da importancia que ten para as e os novos entrantes os modelos de producción baseados nos principios da agroecoloxía, xa que a sensibilidade ambiental é un piar fundamental para moitos dos perfís que se están incorporando actualmente.

As estratexias innovadoras de comercialización, baseadas na cooperación e confianza entre os produtores e consumidores, son froito da sensibilidade social que tamén caracteriza  a este grupo de novos entrantes.

Para o GO TERRACTIVA, o  apoio á incorporación de novos entrantes en modelos de producciónagroecolóxicoscon ferramentas innovadoras que lles permitan manterse na produción e comercialización á escala que máis lles interese,  suporán sen dúbida un pulo ao incremento da produción ecolóxica na nosa rexión, en liña cos obxectivos do Pacto Verde Europeo e a Estratexia da Granxa á Mesa.

Dentro dos grupos operativos cos que puidemos compartir o noso traballo, inclúense:

 • Cereali Resilienti 3.0. É a terceira fase dunha investigación sobre a adaptación de diferentes variedades de trigo ao cambio climático na rexión toscana. Nel participan produtores e axentes de innovación xunto con transformadores e comercializadores. Para coñecer máis sobre todas as actividades que levaron a cabo, podedes obter máis información na súa páxina web.
 • VARITOSCAN. Céntrase na busca de variedades de millo (Zea mais) e paínzo (Panicum miliaceum) que mellor se adapten para a combinación coa produción de cereais tradicionais na Toscana, sobre todo trigo duro para pasta, en rotación. A produción destes cereais permitiría aumentar as ganancias dos agricultores a través dun produto diferente cunhas calidades e características nutricionais selectas.
 • SI-RIPARTE é un proxecto volcado na mellora dos procesos de produción de cereal, que busca facilitar o traballo dos agricultores en aspectos coma a cobertura do caderno de campo. Co lanzamento dunha aplicación móbil ligada á maquinaria e aos dispositivos dispoñibles para os produtores, o volcado de datos de traballo facilitaríase considerablemente. Tedes máis información sobre o proxecto, que acaba de lanzarse, nesta ligazón.
 • Smart Olive Farm. É un proxecto que busca a mellora da produción de olivas para aceite e a súa transformación en aceite ecolóxicos, así como a optimización das estratexias de exportación. Hellas Bio Net é a rede de produtores promotora do grupo.
 • Zanda e Liene, investigadoras da Universidade de Letonia, presentaron os resultados  do grupo operativo que desenvolveron para a valorización do líquido de fermentación obtido na elaboración da col fermentada ( chucrut o sauerkraut),que, mediante a tecnoloxías cero residuo, converteron en un produto concentrado con moitas posibilidades de emprego como ingrediente culinario e un produto en polvo con aplicación na industria cosmética.
 • Caixas de produtos locais na rexión de Medimurje, Croacia. Este proxecto a punto de rematar está promovido por Tina Hazic, granxeira e emprendedora no rural, e busca crear unha cadea de comercialización a pequena escala mediante cestas de diversos produtores locais na rexión croata de Medimurje. Estas cestas contan co recoñecemento “The best from Medimurje County”, que foi creado e lanzado con motivo do grupo operativo, e outorgan certa seguridade e estabilidade aos pequenos produtores locais. Podes traducir máis info desde a súa páxina web.
 • É un proxecto promovido por produtores de cereais en Suecia que buscan optimizar o proceso de secado de cereais para a súa conservación e posterior transformación. Os seus representantes deixáronnos esta presentación da granxa Hasta Eco onde producen parte deses cereais. 
 • E finalmente: LANIRINA, un proxecto de dinamización da cadea de valor do trigo ecolóxico, dende o seu cultivo na Llanada Alavesa, pasando pola produción de fariña e de transformados para a súa distribución en canles curtas de comercialización. A través deste proxecto puidemos coñecer a Noemi Salazar, axente de innovación encargada da coordinación de este e moitos máis interesantes proxectos; a Monika Irazola, unha das transformadoras dentro do GO, que encabeza un proxecto de panadería complementado con produción de horta; e a David Perez de Unzueta (e outros seis apelidos vascos) que forma parte do GO como produtor de trigo en conversión a ecolóxico. Estamos seguras de que volveremos atoparnos, se non é de forma intencionada, en moitos máis proxectos con esta veciñanza!

A visita cruzada  desenvolveuse en dúas xornadas de traballo, incluíndo dúas visitas a campo. En primeiro lugar visitamos a Azienda Agricola Bio Floriddia, unha granxa centrada na produción de trigo de diversas variedades antigas e na súa transformación para a obtención de fariña, pasta ou pan, entre outros. Esta granxa familiar conta con 10 traballadores a maiores dos catro integrantes da familia que se encargan do negocio. Todos os produtores da zona coinciden en que a Azienda Floriddia foi de vital importancia no despegue da produción ecolóxica na Toscana, xa que foron os pioneiros ao conseguir a certificación no ano 1987. Falar con Rosario  (un dos donos) e Riccardo (asesor rural) é un pracer para os sentidos, e a visita á granxa e ós seus campos de experimentación son todo unha experiencia moi recomendable!...

A granxa, con aproximadamente 250 hectáreas, produce trigo que alterna con leguminosas para consumo animal e humano; a maiores conta con un almacén frigorífico onde manteñen o gran ata durante 3 anos e un muíño industrial certificado. A fariña que obteñen pasa por un “doble” proceso de moenda que enriquece a fariña con sales minerais e vitaminas do farelo, o cal, ao mesmo tempo, a fai máis dixestible.

Sergio tentando adiviñar que tipo de chícharos estaban a medrar con tanta sequedade....

Foi unha grata sorpresa descubrir que tamén formaban parte de Slow Food Italia!

Na mesma visita a esta granxa presentamos os nosos grupos operativos e tamén desfrutamos dunha comida con produtos da granxa e de outras próximas a ela, incluíndo queixos elaborados con aromáticas ou madurados con trigo.

Na rolda de preguntas durante a presentación dos grupos operativos.

Durante a tarde da primeira xornada visitamos Il Cerreto, unha granxa ecolóxica que se complementa con agriturismo e onde cultivan case 500 hectáreas seguindo os principios da agricultura biodinámica.

O maestro biodinámico.

A piscina natural forma parte da oferta agriturística de Il Cerreto.

Nesta mesma granxa, ao igual ca na anterior, contan con unha tenda de produtos propios, na que inclúen verduras de tempada. Mostráronnos tamén un muíño do que fan uso outros produtores, e as cámaras de conservación.

Dentro da cámara.

A fariña de Il Cerreto.

Na mañá da segunda xornada traballamos o visto o día anterior e compartimos as nosas visións, ao mesmo tempo que tivemos unha sesión networking para proponer ideas para futuras colaboracións entre grupos operativos.

A Azienda Bioagroturismo Podere Montisi, moi próxima a Florencia, é unha visita pendente, así que teremos que volver viaxar a Florencia para ver a Barbara e Saverio.

Todos os grupos estábamos de acordo en que nos encantaría poder albergar a seguinte cross-visit na nosa casa, así que, quen sabe? Ao mellor o ano que vén nos toca escribir dende a perspectiva de hosts!

 


[EN]

Last week, three representatives of Terractiva had the opportunity to enjoy two intense days of international work... we went to Tuscany!

Thanks to the organisation of the first Cross-Visit organised by EIP-Agri focused on the valorisation of organic production and the optimisation of short marketing channels, we could share our work and get to know multiple operational groups belonging to other European regions.

The aim of this initiative is to bring together different approaches to the same end and to promote collaboration between projects, which may even raise the operational groups to an international level.

In total, two cross visits were held, both in Italy, one of them on ecological agriculture and the optimisation of the value channels in Tuscany and the other on alternative circular and ecological management of solo in the Basilicata region.

The aim of these conferences is to promote the exchange of work and innovative knowledge through multi-stakeholder groups; to share the experiences and challenges faced and the solutions being applied; to exchange results and useful tools from the work of the different groups; and even to create opportunities for joint work in the future.

You can find more information on the EU CAP Network website, and even sign up for its newsletter so that you don't miss any of these events.

In our case we could share our trajectory and objectives with operational groups focused on the valorisation of organic products and their commercialisation chain. At Terractiva we are aware of the importance for new entrants in the under production models based on the principles of agroecology, as environmental sensitivity is a fundamental factor for many of the products that are currently being incorporated.

Innovative marketing strategies, based on cooperation and trust between producers and consumers, are a reflection of the social sensitivity that also characterises this group of new entrants.

For GO TERRACTIVA, the support to the incorporation of new entrants in agro-ecological production models with innovative tools that allow them to remain in production and marketing at the scale that best suits them, will undoubtedly be a boost to the increase of organic production in our region, in line with the objectives of the European Green Deal and the Farm to Table Strategy.

These are the operational groups with which we coul work these days:

 • Cereali Resilienti 3.0.This is the third phase of research into the adaptation of different varieties of wheat to climate change in the Tuscan region. It involves producers and innovation agents together with processors and marketers. To find out more about all the activities they carried out, you can find more information on their website..
 • VARITOSCAN. It focuses on the search for varieties of millet (Zea mais) and corn (Panicum miliaceum) that are best suited to be combined with the production of traditional cereals in Tuscany, especially durum wheat for pasta, in rotation. The production of these cereals would allow farmers to increase their profits through a different product with selected qualities and nutritional characteristics.
 • SI-RIPARTE is a project aimed at improving cereal production processes, which seeks to facilitate the work of farmers in aspects such as the coverage of the field record. With the launch of a mobile application linked to the machinery and the devices available to the producers, the data transfer of work data will be considerably facilitated. You have more information about the project, which has just been launched, here.
 • Smart Olive Farm is a project that seeks to improve the production of olives for oil and their transformation into organic oil, as well as the optimisation of export strategies. Hellas Bio Net is the network of producers promoting the group.
 • Zanda and Liene, researchers from the University of Latvia, presented the results of the operative group they developed for the valorisation of the fermentation liquid obtained in the elaboration of sauerkraut, which, by means of zero waste technologies, they converted into a concentrated product with many possibilities of use as a culinary ingredient and a powdered product with application in the cosmetic industry.
  Cases of local products in the region of Medimurje, Croatia. This project, which is about to be completed, is promoted by Tina Hazic, a farmer and entrepreneur in rural areas, and seeks to create a small-scale marketing chain through baskets of various local products in the Croatian region of Medimurje. These baskets are covered by the "The best from Medimurje County" label, which was created and launched on the occasion of the task force, and provide a certain security and stability to small local producers. You can find more information on its website. 
 • And a project promoted by producers of cereals in Sweden who seek to optimise the process of drying cereals for their conservation and subsequent processing. Their representatives gave us this presentation of the Hasta Eco farm where they produce part of these cereals.
 • And last but not least, LANIRINA, a project to boost the value chain of organic wheat, from its cultivation in the Llanada Alavesa, through the production of flour and processed products to its distribution in short marketing channels. Through this project we can get to know Noemi Salazar, the innovation agent in charge of coordinating this and many other interesting projects; Monika Irazola, one of the processors within the GO, who heads a bakery project complemented with horticultural production; and David Perez de Unzueta (and six other Basque names) who is part of the GO as a producer of wheat in conversion to organic. We are sure that we will meet again, if not intentionally, in many more projects with this community.

The cross visit took place in two working days, including two field visits. Firstly, we visited Azienda Agricola Bio Floriddia,  a farm focused on the production of wheat of different old varieties and its transformation to obtain flour, pasta or bread, among others. This family farm has 10 workers, the oldest of the four members of the family who are in charge of the business. All the producers in the area agree that Azienda Floriddia was of vital importance in the take-off of organic production in Tuscany, as they were the pioneers in obtaining certification in 1987. Talking to Rosario (one of the dons) and Riccardo (rural advisor) is a pleasure for the senses, and the visit to the farm and its experimental fields is a highly recommendable experience!...

The farm, with approximately 250 hectares, produces wheat that alternates with leguminous plants for animal and human consumption; the farm has a cold store where the grain is kept for 3 years and a certified industrial mill. The flour they obtain goes through a "double" milling process that enriches the flour with mineral salts and vitamins from the flour, which, at the same time, makes it more edible.

Sergio trying to find out how to grow peas with such a drought....

It was nice to see that they are also part of Slow Food Italy!

In the same visit to this farm we presented our operational groups and we also enjoyed a meal with products from the farm and others near it, including cheeses made with aromatic herbs or matured with wheat.

Working group. 

During the afternoon of the first day we visited  Il Cerreto, an ecological farm that complements itself with agritourism and where they cultivate almost 500 hectares following the principles of biodynamic agriculture.

The master of biodynamics.

We fell in love with this natural pool in Il Cerreto!

In this same farm, as in the previous one, they have a store of their own products, which includes seasonal vegetables. They also showed us a warehouse used by other producers, and the preservation chambers.

DInside the conservation camera.

 'Farina' from Il Cerreto.

On the morning of the second day we worked on what we had seen the previous day and shared our visions, while at the same time we had a networking session to propose ideas for future collaboration between operational groups.

 

The Azienda Bioagroturismo Podere Montisi, very close to Florence, is a must-visit, so we will have to go back to Florence to see Barbara and Saverio.

All the groups agreed that we would love to host the next cross-visit in our house, so who knows? Maybe next year it will be our turn to write from the perspective of hosts!